Etik İlkeler ve Yayın Politikası

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
(CUMHURİYET DENTAL JOURNAL)
YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1-
(1) Bu yönergenin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi dergisi olan Cumhuriyet Dental Journal dergisinin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Cumhuriyet Dental Journal, Diş Hekimliği alanında bilimsel çalışmaları yayınlayarak; bu alanda yapılan araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla tüm sağlık çalışanlarının eğitimlerine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.
(3) Cumhuriyet Dental Journal (ISSN:1302-5805, e-ISSN:2146-2852) 2011 yılından yana TÜBİTAK Ulakbim tarafından taranan "Ulusal Hakemli Dergi" statüsünde olup 2018 yılından itibaren yılda 4 (dört) sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir. Dergi 2008 yılı birinci sayısından itibaren yazılı basımla beraber online olarak yayınlanmaktadır.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İçerik
Madde 3- Cumhuriyet Dental Journal’ e gönderilen makaleler;
(1) Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve deneyler kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
(2) Diş hekimliği ve sağlık alanında temel bilimler ve klinik araştırma makaleleri başta olmak üzere derleme yazı, olgu raporu, editör görüşü, güncel literatür özetleri ve editöre mektup tarzında yazılar yayınlayan, çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan periyodik ulusal bir dergidir.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni,
Dergi: Cumhuriyet Dental Journal’ı,
Derginin İmtiyaz Sahibi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına, Cumhuriyet Dental Journal’ın sahibi olarak Fakülte Dekanı’nı,
Yazı İşleri Müdürü: Derginin yasalara uygun şekilde çıkarılmasından sorumlu olan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından atanan sorumlu öğretim üyesini,
Yayın Kurulu: Alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan ve dergide görev yapan Editör, Eş-Editör, Yardımcı Editörler, Bilimsel Kurul, Yazı İşleri Müdürü ve Sekreterya’dan oluşur.
Hakem Kurulu: Yayın kurulu ve yardımcı editörler tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel eserleri olan, dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde görev alan öğretim üyelerini, nitelikli bilim insanlarını
Editör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
Eş-Editör: Cumhuriyet Dental Journal dergisi Editörü tarafından lüzum halinde önerilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
Yardımcı Editörler: Cumhuriyet Dental Journal dergisi Editörü tarafından önerilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi ve bilim insanlarını,
Bilimsel Kurul: Editör ve Eş-Editörün önerileri ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyeleri ve/veya bilim insanlarını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevler
Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;
(1) Yayın Kurulu: Alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan ve dergide görev yapan Editör, Eş-Editör, Yardımcı Editörler ile Bilimsel Kurul ve Sekreterya’dan oluşur.
a) Yayın Kurulu idari yönden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanına bağlıdır.
b) Yayın Kurulunun başkanı Editör ve/veya Eş-Editör’dür.
c) Editörün görev süresi 4 yıldır. Görev bittiğinde Dekan tarafından tekrar atanabilir.
d) Editör dışındaki diğer Yayın Kurulu üyelerinin belli bir görev süresi yoktur. Kendi isteği ile ayrılan veya toplantılarının bir yıl içinde en az yarısına katılmamış olan veya toplantıya katılmakla beraber görev ve sorumluluklarını aksatan Yayın Kurulu üyeleri, üyeliklerinin sona erdirilmesi hususunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından görevden alınabilir.
e) Yayın Kurulu her basılacak sayı için en az bir kere olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır. Editör veya Eş-Editör gerek gördüğü takdirde olağanüstü toplanabilir.
f) Yayın Kurulu toplantıları, toplantı yeter sayısı aranmaksızın Editör’ün başkanlığında yapılır. Bu toplantılara tüm Yayın Kurulu üyeleri katılmakla yükümlüdür. Editör, görüş bildirmeleri için Yayın Kurulu üyeleri dışından kişileri de Yayın Kurulu toplantılarına davet edilebilir.
g) Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan öğretim üyelerinin belirlenmesine katkı sağlar.
h) Yayın Kurulu, hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.
i) Yayın Kurulu, Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için çalışmalar yürütür.
j) Yayın Kurulu, özel sayı çıkarılmasına karar verir.
(2) Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Uzman ve doktoralı bilim insanlarından oluşur.
a) Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.
b) Hakemler, kendilerine gönderilen makale değerlendirmelerini on beş günlük bir süre içinde tamamlamaktan sorumludur.
(3) Editör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya nitelikli bilim insanıdır.
a) Editörün görev süresi 4 yıldır. Görev süresi bittikten sonra Dekan tarafından tekrar atanabilir.
b) Editör, Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
c) Editör, dergiye gelen makalelerin ön değerlendirmesini yapar ve derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alandaki Yardımcı Editörlere yönlendirir.
d) Editör, ön değerlendirmede uygun bulmadığı makaleleri gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade eder.
e) Editör, tüm editoryal sürecin gizlilik ve tarafsızlık esaslarına uygun bir şekilde, yürütülmesini sağlar.
f) Editör, Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz yayınlanmasını sağlar.
g) Editör, dergiye gelen önerileri değerlendirmek ve derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek amacıyla belli aralıklarla Yardımcı Editörlerini toplar.
h) Editör; İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.
i) Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınına ilişkin son karar sadece Editör ve/veya Eş-Editör tarafından verilir.
(4) Eş- Editör: Cumhuriyet Dental Journal Editörü tarafından lüzum halinde önerilen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesidir.
a) Editör tarafından lüzum halinde önerilir.
b) Editörün sahip olduğu ve Madde 5-(3)’ te belirtilen tüm haklara sahiptir.
c) Editörün imza yetkisine sahiptir ve Editör bulunmadığında eş haklara sahip olacak şekilde vekalet eder.
d) Editör ile birlikte derginin tüm işlemlerini yapabilecek nitelikte çalışır ve kendisine yardımcı olur.
e) Editör bulunmadığı zamanlarda görevlerinin tamamını yerine getirir.
(5) Yardımcı Editörler: Editörün önerisi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve bilim insanlarıdır.
a) Yardımcı Editörler, Editör ve/veya Eş-Editörün verdiği tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.
b) Yardımcı Editörler, Editör ve/veya Eş-Editör tarafından dergiye gelen makalelerden kendilerine iletilenleri; dergi kriterlerine uygunluk, dil ve bilimsel nitelik açısından değerlendirmeye tabi tutarak değerlendirir.
c) Yardımcı Editörler, değerlendirmede uygun bulmadıkları makaleler için gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade edilmesi veya doğrudan reddedilmesi yönünde görüş bildirir.
d) Yardımcı Editörler, yaptıkları değerlendirme sonucunda uygun buldukları çalışmalar için değerlendirme sürecinde görev alırlar ve her bir farklı kurumlardan olacak en az 2 adet hakemi belirlerler.
e) Yardımcı Editörler, her bir makale için değerlendirme sürecinde görev alacak hakem önerilerini Editör ve/veya Eş-Editöre beş gün içinde iletmekle sorumludur.
f) Editör tarafından makalelerin değerlendirilmesi için onaylanan hakemlerle iletişim kurarak, değerlendirme sürecini takip eder.
(6) Bilimsel Kurul: Editör ve/veya Eş-Editörün önerisi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından atanan derginin bilimsel işlerini yürüten öğretim üyesi/üyeleri ve uluslararası alanda nitelikli bilim insanlarıdır.
a) Bilimsel kurul, derginin vizyonu ve misyonu ile ilgili görüş bildirir.
b) Editör ve/veya Eş-Editör tarafından verilen görevleri yerine getirir.
(7) Yazı İşleri Müdürü: Derginin yasalara uygun şekilde çıkarılmasından sorumlu olan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından atanan sorumlu öğretim üyesidir.
(8) Sekretarya: Editör ve/veya Eş-Editör’ün önerisi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından atanan derginin bilimsel işlerini yürüten kişilerdir.
a) Sekretarya, teknik konularda ve yazıların takibinde Yayın Kuruluna yardımcı olur.
b) Sekretarya, derginin teknik yönden yayına hazırlanmasından sorumludur.
c) Sekretarya, yayına kabul edilen tüm makalelerin redaksiyonunu yapar; imlâ, gramer ve yazım kurallarına uygunluk bakımından gözden geçirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yazım Kuralları
Madde 6- Cumhuriyet Dental Journal dergisinde yer alacak makaleler, yayın kurulu tarafından belirlen dergi yazım kurallarına göre hazırlanır ve derginin internet sayfasında yayınlanır. Bununla beraber aşağıdaki kuralları taşıyor olmalıdır;
(1) Yayın Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası güncel öneriler dikkate alınarak belirlenir ve her yıl başında gözden geçirilerek lüzum halinde düzenlenir.
(2) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.
(3) Dergi, sadece İngilizce makaleleri kabul etmektedir.
(4) Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzeltmeler yapılabilir.
(5) Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %30’u geçmemesi gerekir. Bununla beraber editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.
(6) Kabul edilmeyen yazılar geri iade edilmezler, yayımlanan yazılar için ise ücret ya da karşılık ödenmez.
(7) Yazıların bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:
a) Tüm yazarların gönderilen yazılarda bilimsel katkıları bulunmalıdır.
b) Yazar olarak belirlenen isim; çalışmayı planlamalı veya yapmalı, Yazıyı yazmalı veya revize etmeli ve tüm yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir.
(8) Yazıların Etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:
a) Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki bildirgesi ilkeleri' ne uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, yazının "gereç ve yöntemler" bölümünde, çalışmalarını bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
b) Çalışmada "Hayvan" öğesi kullanılmış ise, yazarlar, yazının "gereç ve yöntemler" bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
c) Olgu sunumlarında, hastalardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.
d) Eğer yazıda dolaylı/dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise, yazarlar bu durumu (yoksa da olmadığını) sunum sayfasında bildirmek zorundadırlar.
(9) Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.
Yürürlük
Madde 7- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun karar tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bu Yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Cumhuriyet Dental Journal (Cumhuriyet Dent J, CDJ) is the official publication of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry. CDJ is an international journal dedicated to the latest advancement of dentistry. The aim of this journal is to provide a platform for scientists and academicians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of dentistry. First issue of the Journal of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry was published in 1998. In 2010, journal's name was changed as Cumhuriyet Dental Journal. Journal’s publication language is English.


CDJ accepts articles in English. Submitting a paper to CDJ is free of charges. In addition, CDJ has not have article processing charges.

Frequency: Four times a year (March, June, September, and December)

IMPORTANT NOTICE

All users of Cumhuriyet Dental Journal should visit to their user's home page through the "https://dergipark.org.tr/tr/user" " or "https://dergipark.org.tr/en/user" links to update their incomplete information shown in blue or yellow warnings and update their e-mail addresses and information to the DergiPark system. Otherwise, the e-mails from the journal will not be seen or fall into the SPAM folder. Please fill in all missing part in the relevant field.

Please visit journal's AUTHOR GUIDELINE to see revised policy and submission rules to be held since 2020.